top of page

תקנון

תקנון

תקנון, מדיניות ביטולים וחבילות

תקנון אחריות לכל החיים - של הכלב

 1. הליווי הוא אך ורק עבור הכלב או הכלבה אשר עבורם נרכשו מפגשי האילוף (להלן: “הכלב/הכלבה המאולפים”).

 2. הליווי אינו כלל אחריות על ציוד או מזון אשר נרכשו מידי המאלף בעת האילוף או לאחריו.

 3. תקופת הליווי מסתיימת מיידית במידה והכלב עבר בעלות, נמכר או הוחזר לעמותה ממנה אומץ.

 4. תקופת הליווי (להלן: "אחריות לכל החיים- של הכלב") היא עד 12 שנים מתחילת תהליך האילוף או עד סיום חייו של הכלב, המוקדם מבניהם.

 5. תקופת הליווי היא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 6. תקופת הלווי של החברה עפ”י תקנון זה ובכלל לא יחול בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • כלב או כלבה אשר המאלף/ת הציעו דרך טיפול מסוימת והבעלים סירבו או לא פעלו לפי הוראות אלה.

 • בעלים אשר יפעלו בניגוד לערכי החברה והשתמשו באביזרים המכאיבים לכלב כגון: קולרי חנק, דוקרנים וחשמל.

 • בעלים אשר החליטו להחליף חברת אילוף או בחרו במאלף עצמאי אחר, בין אם למפגש קצר, יעוץ או תהליך.

  7. תקופת הליווי מסתיימת מיידית במידה וחברת ג'וי אילוף כלבים (להלן: "החברה") מפסיקה מלהתקיים, פושטת רגל ו/או מחליטה על סיום פעילות החברה.  

מדיניות ביטולים

 1. ניתן לבטל לפני מפגש האילוף הצפוי להתקיים ללא תשלום. אך במידה והשיעור בוטל ע"י מבקש השירות שעתיים לפני מפגש האילוף, על מזמין השירות לשלם דמי ביטול בסך 50 ש"ח.

 2. במידה ולא ישלם מזמין השירות את דמי הביטול הנ"ל, החברה לא תספק את שירותיה עד אשר ישולם סכום זה במלואו.    

חבילות

 1. השירותים של החברה הם בסך 400 ש"ח להלן: ("התשלום הקובע"): למפגש בודד במשך שעה.

 2. חבילת האילוף היא בסך 2100 ש"ח לשישה מפגשים, ועוד אופציה נוספת בסך 2800 ש"ח לשמונה מפגשים. במידה ויהיה צורך להשלים מפגשים נוספים, מפגש בודד יהיה בסך 300 ש"ח. על מזמין השירות לשלם מראש על סך השיעורים הכלולים בחבילה: מפגש אבחון ראשון במשך שעה וחצי וחמישה מפגשים נוספים במשך שעה, ובהתאמה לחבילה המורחבת.

 3. במידה ומזמין השירות מבקש להחליף/או לעצור את שירות החבילה, החברה תבצע החזר כספי למזמין השירות לפי התשלום הקובע של החברה: 400 ש"ח על המפגשים שנעשו ותחזיר את ההפרש למזמין השירות.

 4. החברה תבצע החזר הכספי על עצירה או החלפת החבילה לא יאוחר מ10 לחודש, בחודש לאחר הזמנת החבילה ע"י מזמין השירות.

 5. במידה ומזמין השירות דוחה/מבטל מפגשים באופן חוזר העולה על ארבע פעמים, החברה רשאית להפסיק את מתן שירותיה ולהחזיר למזמין השירות את ההפרש לפי התשלום הקובע בסך 400 ש"ח. בנוסף תדרוש החברה את דמי הביטול עבור המפגשים שנדחו/בוטלו על ידי המזמין (50 ש"ח דמי ביטול).

אחריות.png
bottom of page